ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਲਾਈਨ_03
ਲਾਈਨ_05
ਲਾਈਨ_09
ਲਾਈਨ_10